"Cseszt Regélő" Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely: 8973 Csesztreg, Petőfi S. u. 2.
Iroda: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
Telefon-fax: (06 92) 551 874
E-mail: info@lentiterseg.hu
Aktuális hirdetés,
információ

banner felület
Feliratkozás hírlevélre
Név:

Lakcím:

Email:

Bizt. kód:

Írja be a kódot:
Program bemutatása

Foglalkoztatási együttmûködési megállapodás a Lenti kistérségben projekt

A „Cseszt Regélõ” Nonprofit Kft., mint konzorcium vezetõ támogatást nyert el a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett "Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások" c. konstrukció keretében a Lenti Kistérségben foglalkoztatási együttmûködés kialakítására.

Lenti Paktum Konzorciuma

Konzorciumvezetõ: „Cseszt Regélõ” Nonprofit Kft., Lenti

Konzorciumi partnerek:
Lenti Kistérség Többcélú Társulása, Lenti
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Zalaegerszeg
Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola, Lenti
„LE-KO” Önkormányzati, Közszolgáltató és Építõipari Kft., Lenti
Hálózat az Integrációért Alapítvány, Zalaegerszeg

A térség foglalkoztatási helyzete, a program megalapozása:
A Lenti kistérség (Zala megye) regionálisan kiemelt hátrányos helyzetû (51 településbõl 24 hátrányos helyzetû). A kistérség lakosságszáma csökkenõ (11 olyan település is van, aminek lélekszáma nem éri el az 50 fõt).
A térségben 2009-re 1,4 ezer fõre emelkedett az álláskeresõk száma (az eddigi maximum 1100 fõ volt).
Az elmúlt idõszakban 4 jelentõs létszámot foglalkoztató munkáltató jelentett be csoportos létszámleépítést a válsághelyzetre hivatkozva, mely 286 fõt érintett.
A térségben Lentiben és Csesztregen vannak nagyobb foglalkoztatók (autóipari beszállítók, gépipar, textilipar), a falvakban a mikro-, és kivállalkozások dominálnak, míg az aprófalvakban egyáltalán nem jellemzõek az ipari vállalkozások. A foglalkoztatási lehetõségek nem bõvülnek, mivel a helyi vállalkozások tõkeszegények, saját beruházásra csak elvétve képesek.
A szektorokon belüli- és szektorok közötti együttmûködés gyenge, eseti megállapodások vannak; a foglalkoztatás szempontjából elsõdlegesenek számító munkaadói célcsoport az együttmûködésben minimálisan van jelen (foglalkoztatásban érdekelt Nonprofit Kft.-k), vagy teljesen hiányzik.
A térség munkaerõ-piaci helyzetét befolyásolják az önkormányzatok alkalmazásában megjelenõ közmunkások (közcélú, közhasznú), de a közmunka térségi szintû szervezése még nem történt meg.
Lenti Város Önkormányzata által vezetett EQUAL program tapasztalatátadási szakaszában a térség szereplõi segítségével megtörtént az együttmûködési formák elméleti szintjének felvázolása "SYNORG" - hatékony szervezeti együttmûködések a foglalkoztathatóság növelése érdekében címmel, amelynek eredményei felhasználhatók a paktum kiépítésében.
 

A „Cseszt Regélõ” Nonprofit Kft. és a partnerszervezetek, mint konzorcium célja a helyi szinten kompetens, a lokális kérdésekben döntéshozóként és végrehajtóként egyaránt hatékonyan eljárni képes, a helyi lehetõségeket ismerõ, és erõforrásokat koncentrálni tudó helyi „intézményesített” együttmûködések létrehozása, azaz "foglalkoztatási paktum" életre hívása és mûködtetése.
 

A program közvetlen célja:

 • Fenntartható partnerségi hálózat létrehozása Lenti kistérségben (min. 18 taggal), amelynek keretében együttmûködik a helyi szereplõk széles köre (önkormányzatok, intézményeik, civil szervezetek, vállalkozók) a foglalkoztatási kezdeményezések elõmozdítása érdekében.
 • Az együttmûködés eredményeképpen a humánerõforrás fejlesztésre, gazdaságfejlesztésre és a foglalkoztatás elõsegítésére irányuló stratégia kialakítása térségi szinten. (Részletes helyzetelemzésre épülõ, hosszú távú - 5 éves - stratégia)
 • A paktum szervezet (Irányító Csoport, paktum-menedzsment) létrehozása és érdemi mûködésének megkezdése.
 • A foglalkoztatási stratégiához illeszkedõ, éves akcióprogramok és konkrét projekttervek kidolgozása (5 db).
 • Térségi foglalkoztatási szint megtartása/emelése (20 munkahely megtartása)

A program várható, számszerûsíthetõ eredményei:

 1. Részletes helyzetelemzés
 2. Helyzetelemzésre épülõ foglalkoztatási stratégia, a kapcsolódó munka- és költségtervek kidolgozása
 3. 18 partner által aláírt paktum-megállapodás
 4.  Paktummenedzsment (2 fõ) és Irányító Csoport mûködtetése, ügyrend kidolgozása
 5. 5 db projektterv kidolgozása
 6. 20 munkahely megtartása
 7. Képzési és állásbörzék szervezése (2 db)

A projekt két szakaszra bontható.

Elsõ szakasz (1-10. hónap) tevékenységei:

 • Térségi foglalkoztatási partnerség-építés (partner-térkép készítés, partnerség-építõ munkaprogram elfogadása).
 • Helyi partnerségi szemináriumok szervezése - 3 alkalommal, alkalmanként 15-20 fõ részvételével, célja a partnerségbe bekapcsolódó szervezetek motiválása, érdekegyeztetése.
 • Honlap tervezése, beüzemelése és mûködtetése (www.lentiterseg.hu - térségi foglalkoztatási portál).
 • Hálózatépítési tréning a partnerek számára (pl. korábban megvalósult paktumok bevonásával) - 3 napos, 15 fõ bevonásával. Célja a tervezett hálózati együttmûködési formák megerõsítése.
 • Szervezeti keretek megtervezése, megteremtése. Ügyrendtervezetek elkészítése szakértõ bevonásával.
 • Részletes helyzetelemzés készítése, amely speciálisan a gazdasági, foglalkoztatási és képzési lehetõségekre fókuszál. Önkormányzati és intézményi (60 db), vállalkozói (40 vállalkozás), és civil igényfelmérés (20 civil). Helyzetelemzéshez kapcsolódva 6 mûhely szervezése, Az elkészült tanulmány kiértékelése (találkozó szervezése).
 • Tanulmányút szervezése ausztriai paktumszervezet megismerése érdekében, célja a nemzetközi jó gyakorlatok beépítése a stratégiaalkotásba.
 • Stratégiaalkotás a helyzetelemzésre alapozva. Stratégiaalkotáshoz kapcsolódóan 6 mûhely szervezése.
 • Stratégiára épülõ akcióterv készítés, gazdaságfejlesztéshez, humánerõforrás-fejlesztéshez, foglalkoztatás bõvítéshez kapcsolódva, amelyet a menedzsment készít el, külsõ szakértõvel együttmûködve.
 • Képzési és állásbörze szervezése (foglalkoztatási fórum).
 • Paktum-aláíró konferencia.

A tervezett tevékenységek eredményeként 18 szervezet írja alá a térségi foglalkoztatási együttmûködési megállapodást (fenntartható partnerségi hálózat), elkészül a helyzetelemzésre alapozott térségi foglalkoztatási stratégia, és megteremtõdnek a paktum szervezeti keretei. A Konzorcium munkája, céljai széles körben ismertté válik.


Második szakasz (11.-20 hónap) tevékenységei:

 • A megalakult foglalkoztatási partnerség szervezetei (Irányító Csoport és paktum menedzsment) mûködésének és - stratégiai célok megvalósításához kapcsolódó - érdemi munkájának elkezdése. (Tevékenységen belül min. 5 nyilvános ülés szervezése.)
 • A foglalkoztatás-bõvítéssel járó projektötletek kidolgozása, generálása. Ezen belül 5 db projektfejlesztõ ülés szervezése, szakértõ alkalmazása a projekttervek szakmai kidolgozásának véglegesítésére. (5 db foglalkoztatási projektterv)
 •  Irányító Csoport és Paktum menedzsment 2 napos felkészítõ képzése a mûködtetés elõsegítése érdekében.
 • A paktum bemutatásáról, szakmai kiadvány készítése.
 • Paktum tanulmányút más már mûködõ paktumszervezethez a Dunántúlon.
 • Képzési és állásbörze szervezése (foglalkoztatási fórum).
 • Projektzáró konferencia, ahol az eredmények ismertetése, továbblépés felvázolása történik.
 • Fenntarthatóság biztosítása, szolgáltatási rendszer intézményesítése.

A projekt eredményeként a foglalkoztatási stratégiához illeszkedõ éves akcióprogram és konkrét projekttervek (5 db) készülnek el, a fenntartási idõszakban 20 munkahely megõrzése/új teremtése történik, és a program elõsegíti a foglalkoztatási kezdeményezéseket.

A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0013
© 2010 Minden jog fenntartva ! · Cseszt Regélő Nonprofit Kft.